Name *:
Email *:
Date *:
Time *:
Tel. :
 (Optional)

h
i
d
e
/
s
h
o
w

l
e
f
t

l
i
s
t
Topic3-Quiz1
1. Please talk about your city.
2. Yǔduàn biǎodá (Presentation) (not less than 5minutes)
Nǐ xǐhuan zhù zài jiāoqū háishì chéngshì, wèishénme?
你喜欢住在郊区还是城市,为什么?
3.Fānyì liànxí (Translation)
    最近中国很多大学毕业生都选择了回到他们的家乡或者去小城市,而没有选择北京,上海,广州这样的大城市。因为他们觉得在大城市生活压力很大,消费很高。他们不可能买得起房子,只能租房子,没有安全感。大城市不但交通堵塞很严重,污染也很严重。所以很多人放弃了去大城市而选择回到他们的家乡。